Regulamin

I. WSTĘP

1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży dzieł sztuki (zwanych w dalszej części regulaminu dziełem lub dziełami) przez Galerię sztuki 4Art, której właścicielem jest ERAJ Spółka Cywilna Robert Jastrzębski, Łukasz Bochynek, Grzegorz Ceglarz, NIP 954 274 76 97 z siedzibą w Katowicach przy ul. Kopernika 9, (dalej zwanej Galerią), która pośredniczy w sprzedaży dzieł sztuki Artystów.

2. Sprzedaż odbywa się w siedzibie Galerii ul. Kopernika 9 Katowice , pomiędzy składającym zamówienie (zwanym dalej Nabywcą) a Galerią, działającą na rzecz Artysty.

3. Brak znajomości regulaminu przez Nabywcę nie zwalnia go z nałożonych treścią

regulaminu obowiązków oraz z zasad funkcjonowania Galerii 4 Art.

4. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za:  wady fizyczne i prawne dzieła(odpowiada artysta), jego niezgodności z opisem,  niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy przez Artystę.

5. Nabywca może wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych ze strony Galerii, dotyczących działalności Galerii 4Art, poprzez zapisanie się do bazy Galerii 4Art.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI GALERII

1. Przedmiotem działalności Galerii jest pośrednictwo w sprzedaży dzieł sztuki oraz organizacja wernisaży.

2. Na stronie internetowej www.galeria4art.pl. prezentowane są zdjęcia cyfrowe możliwych do nabycia dzieł sztuki.

3. Galeria dokłada wszelkich starań, by prezentowane zdjęcia były dobrej jakości i w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę dzieł.

4. Dzieła prezentowane na stronie www.galeria4art.pl oznaczone „do sprzedaży” „rezerwacja” można zobaczyć w siedzibie galerii. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne różnice kolorystyczne pomiędzy zamieszczonym na stronie internetowej zdjęciem, a dziełem w oryginale.

III. PŁATNOŚCI I CENY

1. Ceny podane na stronach Galerii są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto. Na życzenie Nabywcy Galeria dokona przeliczenia ceny PLN na Euro lub Dolary USD po średnim kursie tychże walut, podanym na stronie internetowej NBP.

2. Galeria przyjmuje płatności wyłącznie gotówką lub przelewem na konto właściciela Galerii 4Art firmy ERAJ Spółka Cywilna Robert Jastrzębski, Łukasz Bochynek, Grzegorz Ceglarz, NIP 954 274 76 97 z siedzibą w Katowicach przy ul. Kopernika 9/1 ING Bank Śląski nr konta 24 1050 1214 1000 0091 4561 2181. Na czas dokonania płatności za zamówione dzieło przelewem lub gotówką przy odbiorze ( o ile w zamówieniu nie ustalono innego terminu zapłaty  przyjmuje się ustalone regulaminem 5 dni roboczych ), zamówione przez nabywcę dzieło pozostaje w dyspozycji galerii a na stronie internetowej uzyskuje status zarezerwowane. Dzieło zostaje wydane lub wysłane do  nabywcy po zapłacie gotówką lub wpłynięciu należności na ww. konto Galerii.

IV. PROCEDURA ZAKUPU DZIEŁA

1. Zakup dzieła następuje w siedzibie galerii po obejrzeniu dzieła przez Nabywcę lub w formie sprzedaży wysyłkowej po uprzednim zamówieniu telefonicznym lub mailowym. W przypadku sprzedaży wysyłkowej koszty wysyłki zostaną ustalone indywidualnie dla konkretnego dzieła i miejsca dostawy przed przyjęciem zamówienia. Koszt wysyłki ponosi Nabywca.

2. Istnieje możliwość zarezerwowania dzieła. W celu dokonani rezerwacji należy skontaktować się z galerią osobiście telefonicznie lub mailowo podając tytuł i autora dzieła, które ma zostać zarezerwowane podając jednocześnie  imię i nazwisko oraz kontakt do rezerwującego.

3. Rezerwacja dzieła nie oznacza zawarcia umowy sprzedaży ani żadnej innej umowy, a także nie stanowi zobowiązania dla żadnej ze stron. W razie wątpliwości poczytuje się, iż rezerwacja ma wyłącznie charakter informacyjny.

4. Dzieło można zarezerwować najdłużej na  5 dni roboczych.

5. W sytuacji, gdy Dzieło zostało sprzedane przez artystę poza Galerią, Galeria informuje o tym potencjalnego Nabywcę.

6. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miała wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy.

7. W razie wątpliwości Galeria wskazuje, iż prezentowane na stronie internetowej www.galeria4art.pl dzieła, poczytuje się wyłącznie jako zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 661 §3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr16, póz. 93 z późn.

V. REKLAMACJE I ZWROTY DZIEŁA

1. Zgodnie z przepisami prawa polskiego sprzedaż dzieł sztuki  nie podlega regulacjom dotyczącym sprzedaży konsumenckiej a co za tym idzie możliwości zwrotu lub reklamacji na podstawie rękojmi lub nie zgodności towaru z umową.  W związku z powyższym uprzejmie prosi o przemyślane zakupy.

2. Ewentualne reklamację należy kierować bezpośrednio do twórcy dzieła.

3. Galeria dołoży starań, aby cyfrowe fotografie prezentowanych na stronie internetowej www.galeria4art.pl Dzieł były najwyższej jakości. Mimo to Galeria zastrzega, iż pomiędzy prezentacją internetową Dzieła a wyglądem oryginału mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne, które nie mogą być przedmiotem reklamacji.

4. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych Dzieł.

VI. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1. Dzieła prezentowane na witrynie internetowej www.galeria4art.pl zostały zamieszczone po uzyskaniu uprzedniej zgody podmiotów posiadających osobiste oraz majątkowe prawa autorskie do dzieł i za ich wiedzą.

2. Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na www.galeria4art.pl bez pisemnej zgody i wiedzy podmiotów, o których mowa w VII pkt 1 jest zabronione pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w przepisach kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W celu uzyskania ewentualnej zgody na kopiowanie lub rozpowszechnianie materiałów, zapytania o wyrażenie zgody należy kierować pod adres e-mail Galerii.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Galeria zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Nabywców. Jednakże, w razie wprowadzenia do treści regulaminu zmian w trakcie realizacji zamówienia, zastosowanie znajdą postanowienia regulaminu wcześniej obowiązującego.

2. Wszelkie dokonane w treści regulaminu zmiany, zostaną opublikowane na stronie internetowej Galerii, ze wskazaniem aktualnej daty.

3. W razie powzięcia przez Nabywcę jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zakupu dzieła, pytania proszę kierować pod adres e-mail Galerii.

4. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin, stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Galerii.